Iconos cabecera

Destaquem

  Estructura organitzativa

  Estructura organizativa

  Estructura organitzativa

  Els òrgans de l'ATM són els següents:
  • a) De govern:
   President o Presidenta.
   Consell d’Administració.
   Comitè Executiu.
  • b) De gestió:
   Gerent.

  El president o la presidenta

  És el Sr. Oriol Martori Gallissà, director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya.

  El Consell d’Administració

  El Consell d'Administració és l'òrgan rector del Consorci, al qual dirigeix de manera col·legiada.

  El componen inicialment nou membres, vuit de ple dret en representació de les administracions autonòmica i local i un en representació de l'Administració General de l'Estat a títol d'observador, amb veu però sense vot, d'acord amb la distribució següent:

  • a) El president, que és el conseller de Territori i Sostenibilitat o la persona que designi.
  • b) Una vicepresidència primera, exercida per l'alcalde de Lleida, i una vicepresidència segona, exercida pel president del Consell Comarcal del Segrià.
  • c) Set vocals en representació de les entitats locals consorciades un dels quals exercirà les funcions de vicepresident tercer de forma rotatòria.
  • d) Vuit vocals en representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
  • e) Un vocal observador designat per l'AGE.

  La composició del Consell d'Administració és la següent:

  President
  Oriol Martori Gallissà
  Vicepresident 1r
  Miquel Pueyo i París
  Vicepresident 2n
  David Masot Florensa
  Vocals
  Ramón Farré i Roure
  Maria Dolors Tella i Albareda
  Benjamin Cubillo i Vidal
  Josep Maria Fortuny i Olivé
  Maria Carmen Santamaria Costa
  Montserrat Lucas i Palacín
  Anna Feliu i Moragues
  Joan Ramon Castro Huguet
  Toni Bosch Carabante
  Xavier Terré i Boilart
  Ramon Teixidó Peraire
  Lluís Dalmau Almacellas
  Carme Culleré Llavoré
  Francesc Lluch Majoral
  Vocal observador
  José Crespín Gómez

  El Comitè Executiu

  El Comitè Executiu és l'òrgan de direcció i administració de l'ATM. El componen deu membres del Consell d’Administració, cinc en representació de la Generalitat de Catalunya, i un en representació de l’Ajuntament de Lleida i quatre dels 6 representants dels consells comarcals del Segrià, Noguera, Garrigues, Urgell i La Segarra que ho seran en règim rotatori.

  La presidència del Comitè Executiu correspon al representant de la Generalitat de Catalunya que sigui designat pel Consell d'Administració.

  La composició del Comitè Executiu és la següent:

  Presidenta
  Josse Terés Cinca
  Vocals
  Montserrat Lucas i Palacín
  Benjamín Cubillo i Vidal
  Anna Feliu i Moragues
  Joan Ramon Castro Huguet
  Toni Bosch Carabante
  Xavier Terré i Boilart
  Ramon Teixidó Peraire
  Lluís Dalmau Almacellas
  Carme Culleré Llavoré
  Francesc Lluch Majoral

  El secretari

  El Consell d'Administració ha de comptar amb un secretari, designat pel mateix Consell d'Administració, que exercirà també aquesta funció en el Comitè Executiu.

  Fiscalització

  El control de caràcter financer a l'ATM s'efectuarà mitjançant procediments d'auditoria, els quals substituiran la intervenció prèvia de les operacions corresponents i tindrà com a objecte comprovar el funcionament economicofinancer de l'entitat.

  Les auditories esmentades en l'apartat anterior s'efectuaran sota la direcció d'un interventor, funcionari públic d'una de les administracions consorciades, designat pel Consell d'Administració, i d'una manera anual.

  L’actual interventora de l’ATM és la Sra. Isabel Llombart i Raichs.

  Estructura de Recursos Humans de l’ATM

  La composició de la plantilla de l'ATM és la següent:

  Tècnica responsable de l’àrea econòmica
  Teresa Tost Rué
  Tècnic responsable del servei d’integració tarifària i comunicació
  Xavier Garcia Romeo
  Personal de suport
  Desirée Martin Lanaspa

   
  Pl. Espanya, 3 entresòl
  25002 Lleida
  Contactar
  e-NOTUM Notificacions Electròniques