Iconos cabecera

Estructura organitzativa

Estructura organizativa

Estructura organitzativa

Els òrgans de l'ATM són els següents:
 • a) De govern:
  President o Presidenta.
  Consell d’Administració.
  Comitè Executiu.
 • b) De gestió:
  Gerent.

El president o la presidenta

És el Sr. Oriol Martori Gallissà, director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya.

El Consell d’Administració

El Consell d'Administració és l'òrgan rector del Consorci, al qual dirigeix de manera col·legiada.

El componen inicialment nou membres, vuit de ple dret en representació de les administracions autonòmica i local i un en representació de l'Administració General de l'Estat a títol d'observador, amb veu però sense vot, d'acord amb la distribució següent:

 • a) El president, que és el conseller de Territori i Sostenibilitat o la persona que designi.
 • b) Una vicepresidència primera, exercida per l'alcalde de Lleida, i una vicepresidència segona, exercida pel president del Consell Comarcal del Segrià.
 • c) Set vocals en representació de les entitats locals consorciades un dels quals exercirà les funcions de vicepresident tercer de forma rotatòria.
 • d) Vuit vocals en representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 • e) Un vocal observador designat per l'AGE.

La composició del Consell d'Administració és la següent:

President
Oriol Martori Gallissà
Vicepresident 1r
Félix Larrosa i Piqué
Vicepresident 2n
David Massot Florensa
Vocals
Josse Terés Cinca
Montserrat Bergés Saura
Daniel Fernadez Ruiz-Capillas
Montserrat Lucas i Palacín
Leticia Corti Barbera
Silvia Martinez Fuentes
Cristina Morón Molina
Manel Ezquerra Tomás
Xavier Terré i Boilart
Maribel Zamora Urrea
Albert Bellart Queralt
Georgina Procter Pané
Ramon Augé Gené
Vocal observador
José Crespín Gómez

El Comitè Executiu

El Comitè Executiu és l'òrgan de direcció i administració de l'ATM. El componen deu membres del Consell d’Administració, cinc en representació de la Generalitat de Catalunya, i un en representació de l’Ajuntament de Lleida i quatre dels 6 representants dels consells comarcals del Segrià, Noguera, Garrigues, Urgell i La Segarra que ho seran en règim rotatori.

La presidència del Comitè Executiu correspon al representant de la Generalitat de Catalunya que sigui designat pel Consell d'Administració.

La composició del Comitè Executiu és la següent:

Presidenta
Josse Terés Cinca
Vocals
Benjamín Cubillo Vidal
Montserrat Lucas i Palacín
Silvia Martinez Fuentes
Cristina Morón Molina
Manel Ezquerra Tomás
Xavier Terré i Boilart
Maribel Zamora Urrea
Albert Bellart Queralt
Georgina Procter Pané
Ramon Augé Gené

El secretari

El Consell d'Administració ha de comptar amb un secretari, designat pel mateix Consell d'Administració, que exercirà també aquesta funció en el Comitè Executiu.

Fiscalització

El control de caràcter financer a l'ATM s'efectuarà mitjançant procediments d'auditoria, els quals substituiran la intervenció prèvia de les operacions corresponents i tindrà com a objecte comprovar el funcionament economicofinancer de l'entitat.

Les auditories esmentades en l'apartat anterior s'efectuaran sota la direcció d'un interventor, funcionari públic d'una de les administracions consorciades, designat pel Consell d'Administració, i d'una manera anual.

L’actual interventora de l’ATM és la Sra. Isabel Llombart i Raichs.

Estructura de Recursos Humans de l’ATM

La composició de la plantilla de l'ATM és la següent:

Tècnica responsable de l’àrea econòmica
Teresa Tost Rué
Tècnic responsable del servei d’integració tarifària i comunicació
Xavier Garcia Romeo
Personal de suport
Desirée Martin Lanaspa

 
Pl. Espanya, 3 entresòl
25002 Lleida
Contactar
e-NOTUM Notificacions Electròniques