Iconos cabecera

Funcions de l'ATM Àrea de Lleida

Funcions

Les funcions que corresponen al Consorci, sempre referides al seu àmbit territorial d’actuació, són les següents:

 • a) Elaboració de propostes per a la planificació dels serveis de transport públic i l’establiment de programes d’explotació coordinada per a tots els operadors públics o privats que els presten.
 • b) Elaboració de propostes per a la planificació de les infraestructures de transport públic.
 • c) L’elaboració, la tramitació i l’avaluació dels plans directors de mobilitat.
 • d) L’emissió d’informes respecte dels plans de mobilitat urbana, dels plans de serveis i dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada.
 • e) La política de tarifes dels serveis de transport públic adherits, que comporta la definició del projecte de nou model de sistema de tarifes comú, del seu projecte d’implantació i de les seves fases de desenvolupament, si escau.
 • f) Anàlisi i estudi de l’evolució del mercat global de la mobilitat amb especial atenció al seguiment de l’evolució dels desplaçaments en transport públic i en transport privat.
 • g) Disseny de la política de finançament per subvenir el dèficit dels serveis i les despeses de funcionament de l’estructura de gestió.
 • h) Creació d’una imatge corporativa del sistema de transport públic col·lectiu i del mateix Consorci amb total respecte i compatibilitat amb les pròpies dels titulars i dels operadors.
 • i) Realització de campanyes de comunicació amb l’objectiu de promoure la utilització del sistema de transport públic entre la població.
 • j) El foment de la cultura de la mobilitat sostenible entre els ciutadans.
 • k) L’elaboració de propostes de millorament de la seguretat en el transport.
 • l) Elaboració de propostes de coordinació amb els operadors ferroviaris relatives a la integració dels serveis ferroviaris en el sistema de transport públic col·lectiu.
 • m) Establiment de relacions amb altres administracions per al millor compliment de les funcions atribuïdes al Consorci de conformitat amb aquests Estatuts.
 • n) L’aplicació i el finançament de mesures per a l’ús racional del vehicle privat.
 • o) L’elaboració i el finançament de propostes per a l’ús racional de les vies i de l’espai públic, en aspectes com l’aparcament, les àrees de vianants o la implantació de carrils reservats per al transport públic o les bicicletes.

Sens perjudici del que disposa l’apartat anterior d’aquest article, les administracions consorciades poden acordar que el Consorci assumeixi funcions en altres matèries complementàries de les enunciades anteriorment.


 
Pl. Espanya, 3 entresòl
25002 Lleida
Contactar
e-NOTUM Notificacions Electròniques