Iconos cabecera

Què és l'ATM Àrea de Lleida?

Descripció

L'Autoritat Territorial de la Mobilitat del Area de Lleida és un consorci interadministratiu de caràcter voluntari constituït per La Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Segrià i l'Ajuntament de Lleida, entitat de dret públic amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que es crea amparada del que disposen a l'article 55.1 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i l'article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

CONSTITUCIÓ

Per l'Acord del Govern de data 30 d'agost de 2005, Publicat al DOGC núm. 4469 de 14 de setembre de 2005.

FINALITAT

El Consorci es constituïx amb la finalitat de coordinar el sistema de transport públic de viatgers en l'àmbit territorial de Ponent.

NORMATIVA

El Consorci es regeix pels seus propis Estatuts i el seu Reglament de règim interior i supletòriament per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i les disposicions que les despleguen.

 
Pl. Espanya, 3 entresòl
25002 Lleida
Contactar
e-NOTUM Notificacions Electròniques