Iconos cabecera

Oferta de feina ATML01-22 - Responsable de l'Àrea de Mobilitat i Gestió de Serveis, laboral A1 (08/04/2022)

El Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat té la necessitat de cobrir un lloc de treball a l’Àrea de Mobilitat i Gestió de Serveis.

El Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat té la necessitat de cobrir un lloc de treball a l’Àrea de Mobilitat i Gestió de Serveis.

1. Descripció del lloc de treball
- Nom del lloc: Responsable de l’Àrea de Mobilitat i Gestió de Serveis
- Centre de treball: Plaça Espanya, 3
- Localitat: Lleida
- Categoria: Tècnic superior (A1)
- Retribució anual bruta: 31.977,64 €
- Vinculació: Contracte temporal fins a la cobertura reglamentaria del lloc
- Jornada: Jornada ordinària de 37,5 hores setmanals
- Horari: L’horari ordinari de treball es realitza mitjançant la permanència obligada del personal de cinc hores, de les 9:00 a les 14:00, de dilluns a divendres. El temps restant de jornada diària, es realitza de dilluns a divendres entre les 7:30 i les 19:30 hores, supeditat a les necessitats del servei i organitzatives. Existeix la possibilitat de realitzar teletreball un màxim de dues jornades setmanals.


2. Requisits de participació
- Personal amb vincle preexistent fix amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya o amb els ajuntaments consorciats (veure llistat annex):
- Funcionari de carrera de qualsevol cos i escala, estatutari o laboral fix de qualsevol categoria professional, i que compleixi amb els requisits següents:
- Títol universitari de grau superior o equivalent.
- Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística, o l’equivalent.


3. Funcions del lloc de treball
- Direcció dels serveis del consorci en el pla tècnic econòmic i administratiu: gestió i control dels serveis de transport públic i dels contractes programa amb les empreses operadores.
- Redacció i signatura d’informes d’Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada.
- Direcció facultativa dels Plans de Mobilitat i Plans de Serveis.
- Gestió de les relacions amb els operadors, les administracions públiques competents en matèria de transport, els sindicats i les persones usuàries i les seves associacions.


4. Aspectes que es valoraran
Disposar d’alguna de les titulacions següents:
- Llicenciatura en Economia o equivalent.
- Enginyeria de camins, canals i ports o equivalent.
- Coneixements i experiència en mobilitat.
- Coneixements en informàtica (especialment ofimàtica)
- Capacitat analítica.
- Treball en equip: capacitat per participar i col·laborar activament en l’equip.
- Altres formacions relacionades amb les tasques a desenvolupar.

5. Forma d’ocupació del lloc
- Contracte temporal fins a la cobertura reglamentaria del lloc de treball.

6. Participació
- Presentació del currículum: Les persones que hi estiguin interessades i compleixin amb els requisits establerts, hauran de presentar un currículum amb fotografia tipus carnet i breu descripció de les tasques desenvolupades a l’adreça de correu electrònic següent: atmlleida@atmlleida.cat
- Termini de presentació: fins al dia 19 d'abril de 2022
- Especificar en l’assumpte del correu: ATML/01/2022 – NOM I COGNOMS
- Especificar en el cos del correu electrònic el NIF, el telèfon de contacte i el correu electrònic.


7. Procediment de selecció
1.- Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes relacionats amb la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.
2.- Un cop feta la valoració, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals.
3.- Per últim, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una prova pràctica per valorar si disposen dels aspectes tècnics requerits per ocupar el lloc de treball.
Les persones candidates poden ser excloses del procés de selecció en funció dels resultats obtinguts en les diferents etapes.


8. Altres informacions d’interès
Protecció de dades personals.
L’informem que les seves dades personals es tractaran per l’ATM Lleida, que serà responsable del tractament, amb la finalitat de participar en processos de selecció de l’ATM Lleida. Aquestes dades es tractaran en base al seu consentiment, necessari per a poder ostentar la condició de candidat/a. L’esmentat consentiment s’entendrà prestat fins que no comuniqui per escrit la revocació del mateix. Les dades es conservaran durant el termini màxim d’un any, excepte que hagi estat preseleccionat/da i formi part de l’expedient de selecció, el que provocarà que les seves dades es conservin indefinidament. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació, oposició i revocació del consentiment en el seu cas, dirigint-se al/la responsable del tractament de dades, a la següent adreça: atmlleida@atmlleida.cat.
Contra aquest acte administratiu, la persona interessada pot interposar potestativament un recurs de reposició davant (l’òrgan directiu de l’entitat en matèria de personal), en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciosos Administratius en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que pugui interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

Més informació a:
https://atriportal.intranet.gencat.cat/ATRI-ng/#/ofertes-treball/veure/72836

[Tornar a Notícies]

 
Pl. Espanya, 3 entresòl
25002 Lleida
Contactar
e-NOTUM Notificacions Electròniques