Iconos cabecera

ANUNCI sobre aprovació de la convocatòria i les bases que han de regir convocatòria de procés d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, d’un lloc de treball de personal laboral del Consorci del Transport Públic de l’Àrea d (29/12/2022)

La presidenta del Comitè Executiu del Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat (Consorci ATMLl), ha aprovat les bases que han de regir la convocatòria del procés d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs posició, d'un lloc de treball de personal laboral del Consorci ATMLl.

Les persones aspirants disposaran del termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació del present anunci per presentar la sol·licitud, tal i com estableixen les bases de la convocatòria.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la presidència del Consorci ATMLl en el termini d'un mes des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d'acord amb el que preveuen els articles, 112.1, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Lleida en el termini de dos mesos des de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent per a la defensa dels seus interessos.

Vegeu document adjunt a la notícia.

Anunci DOGC (981 kB)

[Tornar a Notícies]

 
Pl. Espanya, 3 entresòl
25002 Lleida
Contactar
e-NOTUM Notificacions Electròniques