Iconos cabecera

Destaquem

  Oferta de feina ATML05-23 - Tècnic/a superior laboral A1 (09/10/2023)

  El Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat té la necessitat de cobrir un lloc de treball de tècnic superior per una acumulació puntual de tasques, amb una durada màxima de 6 mesos.

  El Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat té la necessitat de cobrir un lloc de treball de tècnic superior per una acumulació puntual de tasques, amb una durada màxima de 6 mesos.

  1.Descripció del lloc de treball
  - Nom del lloc: Tècnic superior
  - Centre de treball: Plaça Espanya, 3
  - Localitat: Lleida
  - Categoria: Tècnic superior (A1)
  - Retribució anual bruta: 32.447,77 € €
  - Vinculació: Contracte laboral temporal per circumstàncies de la producció, màxim 6 mesos
  - Jornada: Jornada ordinària de 37,5 hores setmanals
  - Horari: L’horari ordinari de treball es realitza mitjançant la permanència obligada del personal de cinc hores, de les 9:00 a les 14:00, de dilluns a divendres. El temps restant de jornada diària, es realitza de dilluns a divendres entre les 7:30 i les 19:30 hores, supeditat a les necessitats del servei i organitzatives. Existeix la possibilitat de realitzar teletreball un màxim de dues jornades setmanals.

  2. Requisits de participació
  - Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística, o l’equivalent.
  - Disposar de la titulació que dona accés al grup A del personal laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

  3. Funcions del lloc de treball
  - Gestió de les tasques per a la Integració Tarifària del Pirineu i Aran.
  - Gestió de les peticions del procediment d’habilitació de la xarxa de recàrrega de l’entitat.
  - Gestió de les liquidacions derivades de les bonificacions en els títols integrats de transport públic.

  4. Aspectes que es valoraran
  Disposar d’alguna de les titulacions següents:
  - Grau en Economia, o titulació equivalent.
  - Coneixements en informàtica (especialment ofimàtica)
  - Capacitat analítica.
  - Treball en equip: capacitat per participar i col·laborar activament en l’equip.
  - Altres formacions relacionades amb les tasques a desenvolupar.

  5. Forma d’ocupació del lloc
  - Contracte laboral temporal per circumstàncies de la producció, de durada màxima de 6 mesos

  6. Participació
  - Presentació del currículum: Les persones que hi estiguin interessades i compleixin amb els requisits establerts, hauran de presentar un currículum amb fotografia tipus carnet i breu descripció de les tasques desenvolupades a l’adreça de correu electrònic següent: ttost@atmlleida.cat
  - Termini de presentació: fins el 19 d'octubre de 2023.
  - Especificar en l’assumpte del correu: ATML/05/2023 – NOM I COGNOMS
  - Especificar en el cos del correu electrònic el NIF, el telèfon de contacte i el correu electrònic.

  7. Procediment de selecció
  1.- Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes relacionats amb la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.
  2.- Un cop feta la valoració, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals.
  3.- Per últim, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una prova pràctica per valorar si disposen dels aspectes tècnics requerits per ocupar el lloc de treball.
  Les persones candidates poden ser excloses del procés de selecció en funció dels resultats obtinguts en les diferents etapes.

  8. Altres informacions d’interès
  Protecció de dades personals.
  Les dades personals de les persones candidates es tractaran per l’ATM Lleida, que en serà responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar els processos de selecció i es tractaran en base al seu consentiment, necessari per a poder ostentar la condició de candidat/a. L’esmentat consentiment s’entendrà prestat fins que no es comuniqui per escrit la seva revocació.
  Les dades es conservaran durant el termini màxim d’un any, excepte que hagi estat pre-seleccionat/da i formi part de l’expedient, situació en la qual es conservaran indefinidament. Tanmateix, es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació, oposició i revocació del consentiment en el seu cas, amb comunicació al/la responsable del tractament de dades, a la següent adreça: atmlleida@atmlleida.cat, havent d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identitat o document vàlid equivalent, llevat que utilitzi la seva signatura electrònica.
  Contra aquest acte administratiu, la persona interessada pot interposar potestativament un recurs de reposició davant la presidència del Comitè Executiu de l’entitat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciosos Administratius en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que pugui interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

  Més informació a:
  https://atriportal.gencat.cat/ATRI-ng/#/ofertes-treball/veure/86523

  [Tornar a Notícies]

   
  Pl. Espanya, 3 entresòl
  25002 Lleida
  Contactar
  e-NOTUM Notificacions Electròniques