Iconos cabecera

Política de privacitat de dades

El Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat (d’aquí en endavant Consorci), titular del domini d’aquest web, es compromet a respectar la legislació vigent de protecció i confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal, d’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/ 679) del 25 de maig de 2016.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?
Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat
NIF: S2500025H
Adreça: Pl. Espanya, 3 entresòl. 25002 Lleida
Telèfon: 973 273 151
Email: atmlleida@atmlleida.cat

Amb quina finalitat tractem les teves dades?

Persones usuàries
La finalitat és la gestió de les targetes de transport del sistema tarifari integrat de l’ATM de l’Àrea de Lleida. Els usos són emetre targetes de transport personalitzades i atendre’n les incidències com ara el seu bescanvi o substitució i la seva anul·lació per pèrdua, sostracció o ús indegut; inspeccionar la correcta utilització dels títols, gestionar l’accés a títols de transport amb bonificacions socials i/o subvencions destinades a persones particulars i col·lectius concrets i posar-se en contacte amb les persones usuàries per tractar assumptes relacionats amb les seves targetes personalitzades; emetre i lliurar factures a les persones usuàries que ho sol·licitin; registrar les dades de viatges dels usuaris del Sistema Tarifari Integrat amb la finalitat de fer estadístiques.

Contractació
La finalitat és la gestió dels contractes i dels acords i convenis de col·laboració subscrits per l’ATM de l’Àrea de Lleida. Els usos són tramitar la subscripció de contractes fins al seu total compliment: realitzar les comprovacions necessàries en fase de licitació quan escau, adjudicar el contracte, procedir a la seva formalització, fer el seguiment del contracte i les seves incidències; realitzar comandes menors i fer-ne el seguiment i portar la facturació corresponent. Igualment, gestionar la subscripció d’acords i convenis de col·laboració per part de l’ATM i fer-ne el seguiment.

Registre d’entrada i sortida
La finalitat és registrar les entrades i sortides de documents de l’ATM. Els usos són la gestió i indexació dels documents com ara correspondència, sol·licituds i oficis, que es registren d’entrada i de sortida a l’ATM.

Membres dels òrgans estatutaris
La finalitat és gestionar les dades de les persones que formen part dels òrgans estatutaris de l’ATM o que hi col·laboren.
Els usos són posar-se en contacte, mitjançant correu postal, electrònic o via telefònica, amb els membres dels òrgans estatutaris per fer-los arribar informació, convocar-los a reunions, mantenir la llista actualitzada o tractar-hi qualsevol altre tema derivat de la seva condició de ser o haver estat membre d’un dels òrgans estatutaris de l’ATM.

Suggeriments, reclamacions i consultes
La finalitat és la gestió de les dades dels suggeriments, reclamacions i consultes efectuades a l’ATM.
Els usos són tramitar el suggeriment, reclamació o consulta, derivar-lo a l’organisme competent, quan s’escaigui, i posar-se en contacte amb aquestes persones per donar-hi resposta.

Contactes
La finalitat és la gestió de les dades de les persones, l’activitat professional de les quals està directament relacionada amb l’àmbit competencial de l’ATM. Els usos són posar-s’hi en contacte per tractar directament assumptes professionals en què estan treballant i fer-los arribar informació sobre activitats organitzades per l’ATM.

Recursos humans
La finalitat és la gestió dels recursos humans de l’ATM. Els usos són els derivats de la gestió dels recursos humans com ara la selecció i contractació del personal, la gestió de currículums, la tramitació de la nòmina, el control horari, el pagament de la Seguretat Social, la prevenció de riscos laborals, la gestió de permisos i llicències i la formació dels treballadors i les treballadores.

Accions promocionals
La finalitat és la gestió de les dades de les persones interessades en rebre informació i/o participar en les accions promocionals impulsades per l’ATM de l’Àrea de Lleida. Els usos són posar-s’hi en contacte per fer-los arribar informació sobre accions promocionals com ara sortejos, concursos o enquestes, així com activitats educatives i culturals vinculades a la promoció del sistema tarifari integrat de l’ATM i a la sensibilització sobre l’ús de modes sostenibles de transport. Igualment, gestionar la participació de les persones que ho desitgin en les esmentades accions promocionals.

Quines són les dades que tractem?

Persones usuàries
Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal i electrònica, DNI/NIF/NIE/passaport, imatge, telèfon, signatura, número d’identificació de la targeta de transport. Dades de característiques personals: sexe, data de naixement, dades familiars. Dades de circumstàncies socials: situació familiar, situació acadèmica, situació laboral, pertinença a col·lectius als quals s’aplica alguna reducció. Dades ocupació laboral: lloc de treball.

Contractació
Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal i electrònica, DNI/NIF/NIE/passaport, telèfon, signatura. Dades de característiques personals: sexe. Dades acadèmiques i professionals: formació i titulació, experiència professional. Dades d’informació comercial: activitats i negocis. Dades economicofinanceres i d’assegurances: ingressos i rendes, dades bancàries, assegurances i avals. Dades de transaccions: béns i serveis subministrats per l’afectat.

Registre d’entrada i sortida
Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal i electrònica, DNI/NIF/NIE/passaport, telèfon, signatura.
Altres dades: dades relacionades amb el document registrat.

Membres dels òrgans estatutaris
Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal i electrònica, DNI/NIF/NIE/passaport, telèfon, signatura.
Dades de característiques personals: sexe.
Dades d’ocupació laboral: lloc de treball i càrrec professional a l’entitat que representa, data de designació i cessament, pertinença a òrgan estatutari, tipus d’activitat de l’òrgan estatutari.
Dades economicofinanceres: dietes, dades bancàries.

Suggeriments, reclamacions i consultes
Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal i electrònica, DNI/NIF/NIE/passaport, telèfon, signatura.
Dades de característiques personals: sexe.
Altres dades: fets i circumstàncies que motiven la comunicació efectuada.

Contactes
Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal i electrònica, DNI/NIF/NIE/passaport, telèfon, fax, signatura.
Dades de característiques personals: sexe.
Dades d’ocupació laboral: lloc de treball, càrrec.
Dades informació comercial: activitats i negocis, sector d’interès.

Recursos humans
Dades identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF/NIE/passaport, adreça postal i electrònica, telèfon, número Seguretat Social o mutualitat, signatura, imatge.
Dades de característiques personals: sexe, data de naixement, lloc de naixement, dades familiars, nacionalitat, estat civil.
Dades acadèmiques i professionals: formació i titulacions, coneixements, experiència i perfil professional.
Dades d'ocupació laboral: cos/escala, categoria/grau, llocs de treball, història laboral, dades no econòmiques de nòmina.
Dades economicofinanceres i d'assegurances: dades bancàries, dades econòmiques de nòmina.
Dades relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives: infraccions i sancions.
Dades especialment protegides: grau de disminució, aptitud del treballador/a per desenvolupar les tasques pròpies del lloc de treball, dades de salut.

Accions promocionals
Dades identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF/NIE/passaport, adreça postal i electrònica i telèfon.
Dades de característiques personals: sexe, data de naixement.
Dades acadèmiques i professionals: formació, centre d’escolarització.
Dades laborals: lloc de treball.

Quina és la legitimació pel tractament de les dades?
La base legal pel tractament de les dades personals és el consentiment i acceptació a l’entrega d’aquestes, a través de formularis de contacte, formularis d’accés a serveis, contractes de serveis, convenis, etc., que es realitzi entre el Consorci i els clients i proveïdors d’aquesta entitat
El tractament de les dades per a les finalitats addicionals referides anteriorment, es basa en el consentiment que ens han prestat. No obstant això, pots retirar el consentiment en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les dades?
El Consorci es compromet a no comunicar les dades de caràcter personal subministrades per la persona interessada per cap mitjà i a no vendre, ni llogar, ni cedir les dades personals dels usuaris dels formularis a cap empresa o entitat pública o privada sense el consentiment del titular de les dades. En tot cas, les dades personals només seran cedides als òrgans judicials i a autoritats administratives si una llei ho estableix preceptivament.

Quins són els drets que poden exercir-se?
Poden exercir-se els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió (oblit), limitació del tractament i portabilitat de dades davant del Consorci mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a atmlleida@atmlleida.cat o per correu postal dirigint-te a Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat. Pl. Espanya, 3 entresòl. 25002 Lleida. S’haurà d'aportar còpia del DNI o document oficial que l'acrediti.
Si es considera que no hem tractat les dades personals d'acord amb la normativa, pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l'adreça atmlleida@atmlleida.cat. No obstant això, podrà presentar-se una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o qualsevol organisme públic competent.
Sempre es podrà canviar o suprimir fàcilment l'ús que fem de les dades, així com revocar el consentiment que s’hagi atorgat a atmlleida@atmlleida.cat

Durant quant de temps conservarem les dades?
Les dades seran conservades fins que no es demani la seva supressió, així com el temps necessari per a complir les obligacions legals que en cada cas corresponguin d'acord amb cada tipologia de dades.

Galetes
En cap cas les galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga s'utilitzen per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

 
Pl. Espanya, 3 entresòl
25002 Lleida
Contactar
e-NOTUM Notificacions Electròniques